Італійська мова за 4 тижні. Інтенсивний курс італійської мови з компакт-диском

109.00 грн.
У вибране

Оцінити:

Код товара: 978-966-10-1797-8

Доставка

 

 


Гарантія обмін/повернення товару у продовж 14 днів


Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24

Італійська мова за 4 тижні. Інтенсивний курс італійської мови з компакт-диском

Запропонований у посібнику інтенсивний курс італійської мови зацікавить не лише тих, хто починає її вивчати, а й тих, у кого виникла потреба швидко та ефективно відтворити в пам’яті італійську лексику і повторити граматику. До посібника додається компакт-диск із записами всіх діалогів. Зміст
Передмова ІІІ
Урок 1: Be nve nu to in Ita lia Ласкаво просимо до Італії
ГРАМАТИКА: Іменники і прикметники (І) Неправильне дієслово
essere (бути) Питальне речення Заперечення Неозначений артикль
Урок 2: In ca me ra У кімнаті
ГРАМАТИКА: Дієслово avere Конструкція c’e, ci sono Іменники
і прикметники (ІІ) Означений артикль Основні числівники
Урок 3: All’Uni ver sita per Stra nie ri В університеті
для іноземців
ГРАМАТИКА: Відмінювання іменників з закінченням на -co, -go,
-io Особливості утворення жіночого роду Вживання і відмі -
нювання артиклів Дієслово andare
Урок 4: In se gre te ria У секретаріаті
ГРАМАТИКА: Відмінювання дієслів І дієвідміни -are Відмі ню -
вання зворотних дієслів Питальний займенник quale і вказівний
займенник questo Відмінювання дієслова fare Професії Числів -
ники від 21 до 100 Літери
Урок 5: Dal ta bac ca io У магазині тютюнових виробів
ГРАМАТИКА: Вислови з дієсловом avere Дієслова andare i essere
з прийменниками Вказівний займенник quello Відмінювання діє -
слів І дієвідміни з закінченням на -care, -gare Числівники від
Урок 6: Pren dia mo un caffe Вип’ємо кави
ГРАМАТИКА: Дієслово stare Утворення присвійного відмінка з DI
Дієслова ІІ і ІІІ дієвідміни Сполучення прийменника А з артиклем
Урок 7: A ta vo la За столом
ГРАМАТИКА: Tutti e due Відмінювання дієслів dare, bere, venire
Дієслівні звороти Сполучення прийменника DI з артиклем При -
йменник DI у функції “partitivo”
Урок 8: La fa mi glia di Francesca Сім’я Франчески
ГРАМАТИКА: Вживання прийменника DA Іменник gente Діє -
слово rimanere Присвійні займенники (І) Члени сім’ї Займен -
ник ci
Урок 9: Una let te ra Лист
ГРАМАТИКА: Вживання qualche Вислови з дієсловом fare
Відмінювання дієслів uscire, leggere Час Модальні дієслова potere,
volere, dovere Che ora e? Che ore sono? Котра година? Вирази ci
vuole, ci vogliono Стягнені прийменники
Урок 10: Un in vi to Запрошення
ГРАМАТИКА: Вживання дієслів conoscere - sapere i dire - parlare
Окреслення часу Прислівники molto, poco, tanto, troppo, parechio
Безособова форма
Урок 11: Sto fa cen do il pro gram ma Планую розклад
ГРАМАТИКА: Дні тижня Позначення частотності Модальні діє -
слова зі зворотними дієсловами Неправильне відмінювання імен -
ників Герундій і конструкція stare facendo
Урок 12: Cer can do un re ga lo У пошуках подарунка
ГРАМАТИКА: Кольори Іменники типу paio Множина іменників
з закінченням -cia, -gia Займенники в ролі прямого додатка (І)
Eccolo! Займенники з дієсловом avere Наголошені займенники
Урок 13: La spe sa al su per mer ca to Покупки
в супермаркеті
ГРАМАТИКА: Ненаголошені займенники в ролі прямого додатка
(ІІ) Займенник ne Прийменник di Дієприкметник минулого часу
(participio passato)
Урок 14: Una te le fo na ta Телефонна розмова
ГРАМАТИКА: un sacco Інфінітивні речення з прийменниками
Присвійні займенники (ІІ) Майбутній час Futuro Semplice О зна -
чення майбутнього часу Вживання прийменників per, fra (tra), con
Урок 15: Al la fe sta di com ple an no На дні народження
ГРАМАТИКА: Дієслово piacere Прийменник А для давального
відмінка Ненаголошені і наголошені займенники в ролі непрямого
додатка Прикметник bello
Урок 16: Al la sta zio ne На вокзалі
ГРАМАТИКА: Дієслова partire, andare, venire, viaggiare, tornare
з прийменниками Неправильні форми дієприкметника минулого
часу (Participio Passato) Чотири математичні дії Утворення запи -
тань Утворення запитань за допомогою прийменників
Урок 17: L’ap par ta men to di Lu ca Квартира Люка
ГРАМАТИКА: La roba - le cose Окреслення місця Sopra, sotto,
verso, su з займенниками Відмінювання дієслова tenere Утворення
ступенів порівняння прикметників (правильні форми) Вживання
прийменника su
Урок 18: Non ti ho vi sto da tan to tem po!
Я тебе давно не бачив!
ГРАМАТИКА: Місяці Пори року Дати Минулий доконаний час
Passato Prossimo Визначення часу, пов’язаного з минулим
Урок 19: La vi si ta del la citta Прогулянка містом
ГРАМАТИКА: Tutto - ogniuno (ciascuno) - ogni persona Наказовий
спосіб Imperativo (I) Відмінювання деяких неправильних дієслів
Нетипові дієслова farcela i andarsene
Урок 20: Al ri sto ran te con gli ami ci З друзями
в ресторані
ГРАМАТИКА: Займенники в наказовому способі Дієслово sceglie -
re Конструкція stare per + інфінітив
Урок 21: Dai non ni У бабусі з дідусем
ГРАМАТИКА: Іменники у зменшувальній, збільшувальній формі,
з не га тивним забарвленням Недоконаний час Imperfetto Mentre i
durante Безособові дієслова capitare, succedere, avvenire
Урок 22: In uf fi cio da Fran ce sca В офісі у Франчески
ГРАМАТИКА: Злиті займенники (Pronomi Combinati) Заперечні
речення з nessuno, mai, niente, nemmeno, neppure, neanche Вживання
прийменника da
Урок 23: In au to stra da На дорозі
ГРАМАТИКА: Конструкція far fare Займенники в ролі прямого
додатка з минулим доконаним часом Вживання минулого доко -
наного (Passato Prossimo) і недоконаного (Imperfetto) часу Утво -
рення прислівників Ступені порівняння прислівників Вирази на
позначення швидкості і відстані
Урок 24: Fac cia mo un po’ di sport Трохи спорту
ГРАМАТИКА: Види спорту Нетипове дієслово cavarsela Погода
Вживання perche i percio Неправильні форми ступенів порівняння
Прикметників
Урок 25: Sto ma le Мені погано
ГРАМАТИКА: Частини тіла Почуття Умовний спосіб Con -
dizionale
Урок 26: Fa re car rie ra o no? Робити кар’єру чи ні?
ГРАМАТИКА: Безособові дієслова Безособові звороти з діє -
словом essere Вираження потреби в безособовій формі Безособова
форма і займенник si Безособова форма зі зворотним дієсловом, si
passivante
Урок 27: Un equ ivo co Непорозуміння
ГРАМАТИКА: Відчуття Частки ci i ne Відносні займенники
Урок 28: Pri ma di par ti re Перед від’їздом
ГРАМАТИКА: Частини світу Утворення пасивного стану По -
рядкові числівники Основи утворення і вживання способу Con -
giuntivo
Ключі до вправ
Словник
Ви можете задати нам запитання за допомогою наступної форми.
code

Недавно переглянуті

Немає товарів